Vijeće učenika

Program rada VijećaXRazmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika

Razmatranje i utvrđivanje Godišnjeg programa rada Vijeća

Odabir rukovodstva Vijeća

Informacija o Programu sekundarne prevencije nasilja

Informacija o realizaciji projekta u školiXIAnaliza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

Upoznavanje sa terminima školskih takmičenja

Informacija o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I klasifikacije

Aktuelne problematika vezana za rad škole

Informacija o terminima realizacije Školskih takmičenjaXIIAnaliza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

Dan dječije radosti

Radionica „Prevencija nasilja“

Aktuelna zbivanja u školiIIPraćenje i razmatranje teškoća u izvođenju nastave i problema učenik-nastavnik

Informacija o realizaciji Škole u prirodi. Škole plivanja, ekskurzije i dr.

Informacija o eksternoj evaluaciji u III,VI i IX razredu

Razmatranje kalendara takmičenja za školsku 2019/2020.godinu
IV
Informacija o uspjehu poslije III klasifikacije

Informacija o rezultatima postignutim na takmičenjima

Aktuelna zbivanja u školi- pripreme za Dan škole
V

Sumiranje rada Vijeća učenika za školsku 2019/2020.godinu