Raspored polaganja ispita

Uputstvo za učenike ( EKSTERNA MATURA)

 • Eksterna matura je obavezna za sve učenike koji su završili osnovno obrazovanje;

 • Eksterna matura se polaže u matičnim osnovnim školama;

 • Na ispitima eksterne mature učenik može da ostvari najviše 10 bodova iz predmeta pojedinačno, odnosno maksimalno 30 bodova ukupno;

 • Eksterna matura se polaže dva dana, a dužina trajanja svakog ispita je 60 minuta. Učenik može napustiti ispitnu prostoriju tek nakon 30 minuta trajanja ispita, uz dozvolu dežurnog nastavnika.

 • Učenici mogu isti dan polagati ispite iz maksimalno dva predmeta;

 • Učenici se raspoređuju u učionice u kojima se polaže ispit prema unaprijed utvrđenim spiskovima učenika koji su istaknuti na oglasnim pločama;

 • Ispit počinje u tačno određeno vrijeme;

 • Učenici su dužni da budu ispred učionice u kojoj se polaže ispit 15 minuta prije početka ispita;

 • Učenik rješava test prema uputstvima datim od strane dežurnih nastavnika i prema uputstvu za izradu testova štampanom na samom testu;

 • Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima;

 • Učenik je dužan da na ispitu postupa po uputstvima dežurnih nastavnika. U slučaju da učenik ne poštuje uputstva data od strane dežurnog nastavnika biće udaljen sa ispita;

 • Kada učenik završi sa izradom testa treba da pozove dežurnog nastavnika podizanjem ruke i nakon predaje testa napusti prostor tako da ne remeti rad drugih učenika;

 • Nakon rezultata ispita, učenik zajedno sa roditeljem/starateljem ima pravo uvida u svoj test i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatra da je oštećen.

raspored polaganja eksterne mature.pdf

Instruktivna nastava

Dragi nastavnici, učenici i roditelji

u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.

Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije, te je stoga rad kantonalnih maturalnih organa usmjeren u sljedećim smjerovima:

Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA - https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura

Uvjerena sam u sposobnosti naših nastavnika i učenika, i sigurna sam da ćemo kvalitetnim i predanim radom doći do dobrih rezultata prilikom polaganja eksterne mature.

Naida Hota-Muminović

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Izvor: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-provodenju-eksterne-mature-u-osnovnim-skolama-u-skolskoj-20212022