Iz UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke

Školska biblioteka pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Školska biblioteka opskrbljuje učenike vještinama za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život slobodnih, sposobnih, svestranih i odgovornih građana.

Zadaća školske biblioteke

Školska biblioteka daje potporu učenju, nudi knjige i izvore informacija koji omogučavaju svim članovima škole da razvijaju kritičko mišljenje, te da postanu stvarni korisnici obavijesti – informacija u svim oblicima i medijima. Školska biblioteka se povezuje sa drugim bibliotekama i obavijesnim mrežama, poštujući načela UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke. Bibliotečko osoblje potiče upotrebu knjiga i drugih informacijskih izvora od umjetničkih do dokumentarnih, od štampanih do elektronskih, u biblioteci ili izvan nje.Dokazano je da saradnja bibliotekara i učitelja/nastavnika utječe na postizanje više razine pismenosti, čitanja, učenja, rješavanja problema i savladavanja informacijskih i komunikacijskih vještina.

Usluge školske biblioteke moraju biti pružene svim članovima škole, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik, profesionalni i društveni položaj. Posebne usluge i građa moraju biti osigurane za one koji nisu u mogućnosti koristiti redovne bibliotečke usluge i građu.

Ciljevi školske biblioteke

Školska biblioteka je sastavni dio obrazovnog procesa. Srž njenog djelovanja čine sljedeći ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja, odgoja i kulture, koji su ujedno i temeljne službe školske biblioteke:

- Podržavanje obrazovnih ciljeva onako kako su zacrtani u Nastavnom planu i programu škole i njenim zadaćama,

- Razvijanje navike korištenja biblioteke kroz cijeli život, potičući kod djece naviku i užitak u čitanju i učenju,

- Pružanje mogućnosti za stvaralačko iskustvo u upotrebi i kreiranju informacija za poticanje učenja razumijevanja, mašte i užitka,

- Poticanje svih učenika na usvajanje vještine procjene i upotrebe informacija, bez obzira na sve oblike komuniciranja unutar društva,

- Osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima, koji učenicima omogućavaju doticaj sa različitim idejama, iskustvima i stavovima.

- Organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest i osjetljivost,

- Saradnja sa učenicima, učiteljima/nastavnicima, administracijom i roditeljima u postizanju zadaća škole,

- Isticanje načela da su sloboda mišljenja i pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu,

- promicanje čitanja, izvora i službi školske biblioteke u školi i izvan nje.

Iz IFLA smjernica za školske biblioteke

Uloga školskih bibliotekara je da doprinese zadatku i misiji škole, uključujući procedure vrednovanja i da te procedure razvije i primjeni u školskoj biblioteci. U saradnji sa upravom škole, rukovodiocima i nastavnicima, školski bibliotekar je uključen u izradu planova i programa i sprovođenje nastavnog programa.

Bibliotekari posjeduju znanje i vještine u vezi sa nabavkom informacija i rješavanje informacionih problema, kao i stručnost za korištenje svih izvora, kako štampanih, tako i elektronskih. Njihovo znanje, vještine i stručnost zadovoljavaju potrebe specifične školske sredine. Uz to bibliotekari treba da predvode kampanje za čitanje i promicanje književnosti, medija i kulture namijenjenih djeci. Bibliotekar treba da stvara uslove i atmosferu za razonodu i učenje koji ostavljaju utisak dobrodošlice u biblioteci, privlačni su i pristupačni svima, bez bojazni i predrasuda. Svako ko radi u biblioteci treba da ima dobar odnos prema djeci, mladima i odraslima.

Etički standardi

Osoblje školske biblioteke dužno je da poštuje visoke etičke standarde u svom radu sa svim učenicima u obrazovnom procesu škole. Sve korisnike treba tretirati ravnopravno, bez obzira na njihove sposobnosti, obrazovanje i položaj. Usluge treba da budu prilagođene potrebama pojedinačnih korisnika. Da bi se osnažila uloga školske biblioteke kao otvorene i sigurne sredine za učenje, zaposleni u njoj treba da djeluju prije svega kao oni koji savjetuju, a ne kao oni koji podučavaju u tradicionalnom smislu. To prije svega znači da se moraju potruditi da stanu na stanovište korisnika i da se u pružanju bibliotečkih usluga ne rukovode samo sopstvenim stavovima i ubjeđenjima.