Dokumenti

Izvedbeni plan i program za realizaciju škole plivanja za škoslku 2023/2024 godinu

Izvedbeni plan i program za realizaciju škole u prirodi za škoslku 2023/2024 godinu 

Etički kodeks za realizaciju škole u prirodi za škoslku 2023/2024 godinu

Etički kodeksza realizaciju škole plivanja za škoslku 2023/2024 godinu 

Etički kodeks za realizaciju ekskurzije za škoslku 2023/2024 godinu

Etički kodeksza realizaciju izleta za škoslku 2023/2024 godinu 

Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije za škoslku 2023/2024 godinu

Izvedbeni plan i program za realizaciju izleta za škoslku 2023/2024 godinu 

Odluke o imenovanju Stručnog tima za podršku inkuluzivnom obrazovanju 

Odluka o usvajanju popisa

Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna

Odluka o donošenju Finansijskog plana

Odluka o mirovanju ugovora o radu

Odluka o imenovanju direktora

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Poslovnik - komisija, ekskurzija

Rješenje o imenovanju komisije za nabavku

Upustvo za formiranje ponude za  ekskurzije za škoslku 2022/2023 godinu

Upustvo za formiranje ponude za realizaciju izleta za škoslku 2022/2023 godinu 

Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije za škoslku 2022/2023 godinu

Izvedbeni plan i program za realizaciju izleta za škoslku 2022/2023 godinu 

Metodološko upustvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa Sarscov-2 i Aneks upustva

revizija od 28.2.2022 

Izvedbeni plan i program za realizaciju  ekskurzije za školsku 2021-2022

REVIDIRANI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU COVID -19

Metodološko upustvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa Sarscov-2 i Aneks upustva 

Etički kodeks škola u prirodi

Izvedbeni plan i program škole u prirodi

Etički kodeks škola plivanja

Izvedbeni plan i program škole plivanja

Etički kodeks škola skijanja

Izvedbeni plan i program škole skijanja

Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19 

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno - obrazovnog rada u školskoj 2021/2022. godini 

Protokol o saradnji i komunikaciji roditelja i škole

Preporuke javnog zdravstva za škole u kontekstu COVID 19 za školsku 2021/2022

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno obrazovne podrške

Pravilnik o vođenju i evedniciji o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Plan pripravnosti u slučaju pojave COVID 19

Odluka operativni plan 

Školski kalendar 2019/2020

Prilog školskom kalendaru

Etički kodeks - ekskurzija

Izvedbeni plan - Ekskurzija